Luc 2. 1-14

Yn y dyddiau hynny aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Awgwstus i gofrestru'r holl Ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Cyreniusw yn llywodraethu ar Syria. Fe aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun.  Oherwydd ei fod yn perthyn i dy^ a theulu Dafydd, aeth Joseff i fyny o dref Nasareth yng Ngalilea iI Jwdea, i dref Dafydd, a elwir Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd a^ Mair ei ddyweddi: ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgo, ac esgorodd ar ei mab cyntafanedig; a rhwymodd ef mewn dillad baban a'I osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty.  Yn yr un ardal yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod eu praidd liw nos. A safodd angel yr Arglwydd yn eu hymyl a disgleiriodd gogoniant yr Arglwydd o'u hamgylch; a daeth arswyd arnynt.  Yna  dywedodd yr angel wrthynt, "Peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw ir holl bobl: ganwyd I chwi heddiw yn nhref Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr Arglwydd; a dyma'r arwydd i chwi: cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb."  Yn sydyn ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llu nefol, yn moli Duw gan ddweud: " Gorgoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaer tangnefedd ymhlith dynion sydd wrth ei fodd."

Cawr mawr bychan,
Cryf cadarn gwan, gwynion ruddiau.
Cyfoethog tlawd,
A'n Tad a'n Brawd, awdur brodiau …
Isel uchel,
Emmanuel, me^l feddyliau …
Pali ni myn,
Nid urael gwyn ei gynhiniau;
Yn lle syndal
Ynghylch ei wa^l gwelid carpiau …
Ei leferydd
Wrth fugelydd, gwylwyr ffaldau,
Engyl yd fydd,
A nos fal dydd dyfu'n olau …
Nos lawenydd
I lu bedydd; byddwn ninnau.


Great little giant
Strong, mighty weakling, pale of cheek
Poor wealthy one,
Our Father and Brother, author of brothers…
Low and high Emanuel of honey thoughts…
He won't have silk,
Of no white weavings are his rags;
No fine linen
Where he lies, only tatters
And his words
Are for shepherds, the fold-watchers;
There'll be angels,
Like day, night will become bright …
A night of joy
For all Christendom; so let us be


Brother Madog
from the late 12th Century.

Carol
(To^n: "Bells of St. Mary")


Mae'r plant bach yn canu
Eu carol Nadolig,
Am eni yr Iesu
    A'u bronnau ar da^n;
Mae'r clychau'n atseinio
Y newydd amdano,
O rhoddwn fawl i Frenin nef,

  
  Dewch Fawr a ma^n.

Cawn weled y seren
i'n harwain yn ddiogel
At breseb y bachgen
    Ym Methlehem draw;
Wel, awn gyga'r doethion,
A rhown ein anrhegion,
Cawn weld Ei wyneb tyner Ef
    Ryw ddydd a ddaw.

Mae ca^n yr angylion
Ar lethrau y bryniau,
A'i neges at ddynion
    Yn newydd o hyd;
Cytganwn yr anthem
A swynodd wy^r Bethlehem,
Tangnefedd Io^r ar dir a mo^r
Back to
Christmas
Main Page
Next Christmas Page
A Few Favorite
Holiday Recipes
NADOLIG
Y Colect

Nefol Dad, sy'n ein llawenhau â'r coffâd blynyddol am enedigaeth dy unig Fab, Iesu Grist: caniatâ I ni, sy'n ei dderbyn yn llawen yn waredwr, allu edrych arno'n llawn hyder pan ddaw yn farnwr arnom; trwy'r un Iesu Grist ein Harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi a'r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen.

The Collect

Heavenly Father, who makes us glad with the yearly rememberance of the birth of thy only Son, Jesus Christ: grant that as we joyfully recieve him as our redeemer, so we may with sure confidence behold him, when he shall come to be our judge; through the same Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God, world without end. Amen.