Search                              Chwilio
Search                         Chwiliwch
Keyword                     Allweddair
Submit                          Cyflwyno
Back                                       No^l
Next                                      Nesaf
Feedback                        Adborth
Enter                               Mynedfa
Home                                  Cartref
Introduction             Cyflwyniad
Index                             Cynnwys
Notice Board       Hysbysfwrdd
Minutes                       Cofnodion
Annual Reports   Adroddiadau                                           Blynyddol
Site Map                    Map y Safle
Next Page           Tudulen Nesaf
Top of Page       Brig y Tudulen
Search the Site           Chwillio'r
                                                    Safle
Fun Facts          Ffeithiau Sbort
Buttons
Botwnau
Phrases to Use in Web Design

News, Events & Meetings           Digwyddiadau, Newyddion a Chyfarfodydd
What's New                                                                          Newyddion Diweddaraf
FAQ (Fequently Asked Questions)                                                  Cwestiynau Cyffredin
Our Work                                                                                                      Ein Gwaith
General Information                                                         Gwybodaeth Gyffredinol
Choose Language                                                                                     Dewis Iaith
Click to go Back                                                                     Cliciwch i fynd yn o^l
Many thanks for your support    Llawer iawn o ddiolch am eich cefnogaeth.
To view this site in Welsh, click here.
                   
I wylio'r safle hwn yn Gymraeg cliciwch yma os gwelwch yn dda.
Look at our Guestbook!                                 Edrychwch ar ein llyfr ymwelwyr! Sign our Guestbook!                                           Llofnodwch ein llyfr ymwelwyr! This Page in English                                                   Y dudalen hon yn Saesneg
This Page in Welsh                                                     Y dudalen hon yn Gymraeg
In English Only*                                                                      Yn Saesneg yn unig*
In Welsh Only*                                                                         Yn Gymraeg yn unig*
Tell a friend about our site!                              Danfonwch ein gwefan at ffrind!
The English Route                                                                       Y Ffordd Saesneg
The Welsh Route                                           
                              Y Ffordd Gymraeg
Privacy Policy                                                                           
  Polisi Preifatrwydd
A  free search engine for your own web page

                                         
  Chwilotydd am ddim ar gyfer eich gwefan chwithau You are visitor--------since---------                       Ymwelydd------ych chi ers---------
Back to the------homepage                                       Nol i dudalen Cartref-----------
For information contact us              Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda ni
Under Construction                                                                        Dan Adeiladaeth
On-Line Ordering                                                                             Archebu Ar-Lein
Credit Cards Accepted                                                 Derbynnir cardiau credyd
More about-------------                                                                        Mwy am -----------
These pages are maintained by the Web Officer       
                                             
  Mae'r tudalennau hyn yng ngofal Swyddog y We
I would like to be informed everytime this site changes.
                                       Hoffwn gael fy hysbysu bob tro y newidir y safle hwn.
 
*Use these phrases on pages or articles which do not have a translated counterpart.
Website                         Safle Gwe
                                             
Gwefan
                                                
Safwe
Links                                  Dolenni
                                    
Cysylltiadau
                                             
Linciau
Copyright                     Hawlfraint
Last Updated        Diweddarwyd
Web Officer         Swyddog y We
Graphic DesignDylunio Graffeg
Web Design           Dylunio i'r we
Guidelines                  Canllawiau
Aims                              Amcanion
Current Objectives           Nodau                                                Cyfredol
Forms                              Ffurlenni
e-Request                            Cais-e
e-Information  Cynorthwyydd-e
e-Slip                                      Slip-e
Questionaire                  Holiadur
Adnoddau ar Gyfer Dylunio Safleoedd
Gwe Dwyieithog

Resources for Bilingual Websites
Design
Under Construction                Dan Adeiladaeth
Back to the Library HomepageNol i dudalen
cartref llyfrell
Words to Use in Web Design